S. aureus meticilin-resistente

ETIOLOGIA MÁS PROBABLE
 
Staphilococcus aureus meticilin-resistente
 
ANTIBIOTERAPIA PREFERENTE
 
Vancomicina 15-20 mg/kg/12 h/IV /14d d
 
Si vancomicina CMI 1,5mg/l entonces Daptomicina
 
ANTIBIOTERAPIA ALTERNATIVA
 
Daptomicina 8-10 mg/kg/d / IV / 14 d